Chúng tôi có thể cung cấp miễn phí chương trình tập luyện đặc thù dành riêng cho khách hàng trên cơ sở lắng nghe nguyện vọng của từng khách hàng, nắm bắt tình trạng cơ thể hiện tại của khách hàng và cân nhắc đến thể lực của khách hàng. Tất nhiên, trong trường hợp không có hiệu quả thì Huấn luyện viên sẽ điều chỉnh lại chương trình tập và hỗ trợ hết sức đắc lực đến khi đạt hiệu quả.

Img 12
Img Pt